Format Hakkında


1) Ülkeler ve Pozisyonları:
Model G20 Ülkeleri:
- Almanya
- ABD
- Arjantin
- Avrupa Birliği Komisyonu
- Avustralya
- Brezilya
- Britanya
- Çin
- Endonezya
- Fransa
- Güney Afrika
- Güney Kore
- Hindistan
- İtalya
- Japonya
- Kanada
- Meksika
- Rusya
- Suudi Arabistan
- Türkiye

G20 Ülkelerinin Statüsü:
G20 Ülkeleri, komite çalışmalarında etkin bir şekilde rol alırlar. Asıl imza ve yan imza sahibi olabilir, komite oturumlarında Çözüm Önergesi için oy kullanabilirler.

Gözlemci Ülkelerin Statüsü:
Gözlemci Devletler, komite çalışmalarında etkin bir şekilde rol alırlar.Hiçbir koşulda Çözüm Önergesi protokollerinde asıl imza veya yan imza sahibi olamazlar.Komite oturumlarında Çözüm Önergesi için oy kullanamazlar.

2) Görevler ve Tanımlar:
KRİZ EKİBİ
Programın akademik yükümlülüklerinden ve konferans süresince komitelere kriz gönderilmesinden sorumlu ekiptir. Kriz Ekibi Başkanı tarafından koordine edilir, Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

AKADEMİ EKİBİ
Organizasyon boyunca yürütülen işlerin akademik boyutundan, içerik ve kaynakların hazırlanmasından, komite ve konuların belirlenmesinden, konferans sırasında komitelerin denetlenip kriz ekibine rapor verilmesinden sorumlu ekiptir. Yönetim Kuruluna bağlıdır.

OTURUM
Delegelerin konu hakkında müzakere ettiği, çözüm önerilerinin yazılıp oylandığı zaman dilimi oturumdur. Bu bölümde oturumların genel ve özel kuralları açıklanacak ve alt başlıkları anlatılacaktır.

Oturumların Genel Kuralları
• Delegeler kürsüde ve birbirleri arasındaki iletişimlerini diplomatik bir dille sağlamalıdır.
• Delegeler oturum yöneticilerinin kararlarına uymalıdır.
• Delegeler oturum sırasında oturum yöneticilerinin izni olmadan salonu terk edemezler.
• Delegeler oturumlara vaktinde katılmalıdır. Oturumlara 10 dakikadan fazla geç kalan delege oturuma katılmamış sayılır. İki ve ikiden fazla oturuma katılmayan delege katılımcı belgesi ve ödül alma hakkını yitirir.
• Delegeler oturum sırasında oturum yöneticileri ve delegelere karşı saygılı davranmalıdır.
• Delegeler giyim kurallarına uygun giyinmelidir.

KOMİTE OTURUMLARI
Kapalı, açık ve yarı açık oturum olmak üzere üç farklı şekilde düzenlenecek olan komite oturumların amacı konu başlıkları hakkında çözüm önerileri sunmaktır.

1.Kapalı Oturum:
Kapalı oturumların amacı, konu üzerine genel konuşmalar yapmak, açık oturumlarda ortaya çıkan çözüm önerilerini oylamak; üzerlerinde değişim yapmak ve resmi şekilde kürsüde görüşlerini açıklamaktır. Kapalı oturumun prosedürü aşağıda belirtildiği şekildedir. Prosedürü Komite Divanı yürütür.
• Delegeler yerlerindedir.
• Delegeler birbirleri arasındaki iletişimi notlarla sağlar.
• Delegeler komite divanına alt konu başlıkları önerebilir.
• Konuşmak isteyen delegeler isteklerini Komite Divanı konuşma listesi açıldığında flamalarını kaldırarak belirtirler. Komite Divanı konuşmak isteyen delegeleri listeye ekler. Komite Divanı'nın çağırdığı delegelerin konuşma süresi delegenin isteği doğrultusunda Komite Divanı'nca belirlenir. Konuşmasını bitiren delegeler kalan sürelerini 3 farklı şekilde kullanabilir.

a) Soru: Komite divanı soru sormak isteyen delegeleri seçer. Sorulan soruyu kabul etmek delegenin tercihidir.

b) Başka Bir Delegeye Devretme: Delege kalan süresini konuşmasında atıfta bulunduğu, kendisini lehinde veya aleyhinde konuşması için bir başka delegeye kalan süresini devredebilir. Devredilen kürsüyü kabul etme hakkı devredilen delegeye aittir.

c) Kürsüyü Komite Divanına Devretme: Kalan süreyi kullanmak istemeyen delegeler konuşmayı komite divanına devredebilir.

A) Oylama Süreci
Oylama süreci, müzakereler sonucunda ortaya çıkan Çözüm Önergesinin ya da maddesinin oylandığı süreçtir. Oylamalar, kapalı oturumlarda gerçekleştirilir. Oylama süreci komite başkanı ve başkan vekili tarafınca denetlenir. Oylama süreci başladıktan sonra başkanın belirttiği zamanlarda oy kullanma hakkı bulunan delegeler lehte, aleyhte veya çekimser olmak üzere oy kullanır. Komite Divanı’nın inisiyatifine bağlı olarak çekimser oy kullanmak yasaklanabilir. Oylama usulü masa flamalarını havaya kaldırarak yapılır. Oy sayımını organizasyon ekibi üyesi yapar ve Başkana iletirler. Eşitlik durumunda Komite Divanı’nın istediği süre boyunca bir kez daha müzakere başlar, lehte ve aleyhte konuşmalar yapılır. İkinci kez eşitlik çıkması durumunda ise tasarı/madde oylama sürecinden geçmiş olur.

2.Açık Oturum:
Açık oturumların amacı delegelerin işbirliği yapması ve çözüm önerilerinin yazılmasıdır. İki delege işbirliğine varamadığı noktada anlaşma yapmak için görüşme talep edebilir. Anlaşma prosedürü bu alt başlığın sonunda açıklanacaktır. Açık Oturumun genel prosedürü aşağıdadır.

Prosedürü Komite Divanı yürütür.
• Delegeler ayağa kalkarak görüşme yapabilir.
• Delegeler birbirleri arasındaki iletişimi vicahen yapabilir.
• Komite Divanı açık oturumları takip etmekle beraber bir kural ihlali olmadığı sürece müdahale edemez. Fakat öneride bulunabilir.
• Delegeler bu süre içinde çözüm önerilerini telefon, bilgisayar veya kağıt üzerinden belirtilen standartlara göre yazabilir.

3) Çözüm Önergesi Hazırlama
Çözüm Önergesi, komite çalışmaları sonucu elde edilmek istenen nihai sonuç belgesine verilen addır. Bu belgenin oluşması için delegeler organizasyon süresince açık, kapalı ve yarı açık oturumlarda diğer ülkelerin temsilcileriyle müzakere ederek çözüm maddeleri üzerinde tartışma ve oylama gerçekleştirirler. Model G20 Zirvesi delegeleri tarafından kabul edilen bu maddeler, Model G20 Zirvesi Yönetim Kurulunca gerekli üst mecralara iletilir. Çözüm Önergesi hazırlamaya dair detaylar ayrı bir raporda delegelerimize iletilecektir.

4) Anlaşma Prosedürü
Organizasyon boyunca herhangi bir iki delege arasında gerçekleştirilen 1987 Viyana Konferansı’nda kararlaştırılmış diplomatik anlaşma prensiplerine göre yazılmış belgelerdir. Delegeler sunarak konunun çözümünü rahatlatmak için ikili anlaşma yolunu tercih edebilir. İkili anlaşma yapmak isteyen delegeler bu isteklerini tarafların imzasıyla birlikte yazılı bir şekilde Komite Divanı’na bildirmelidir. Komite Divanı’nın ikili anlaşma talebini onaylaması durumunda ikili anlaşma talebini kabul edebilir. İkili anlaşmaların yazımına o komitenin Model G20 Zirvesi akademi ekibi üyesi danışmanlık eder. İkili anlaşma prosedürüne dair detaylar ayrı olarak paylaşılacaktır.